Presentatie advies studenten

Tweedejaars studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein van de opleiding bos-en natuurbeheer hebben in maart 2020 een integraal advies/strategie voor de Berkel geschreven. Ze hebben 20 bewoners geïnterviewd en aan de hand daarvan een enquête gemaakt en onder 150 bewoners uitgezet. Ze hebben samen met de bewoners gekeken hoe de Berkel verbeterd kan worden in duurzaamheid, biodiversiteit en in sociaal opzicht. Zie de video van hun presentatie hieronder.

Samenvatting advies

Ons rapport is geschreven naar aanleiding van een ontwerpvraag vanuit de Gemeente Zutphen, welke luidt als volgt: “Hoe kan de Berkel weer een eigen karakter krijgen waar omwonenden trots op zijn? Dit karakter moet voldoen aan duurzame, sociale, groene en energie-technische aspecten”. Al in de beginfase van het project werd duidelijk dat de communicatie en participatie tussen de gemeente en inwoners als slecht wordt ervaren. Daarom is besloten dit project op te delen in twee verschillende rapporten: een ruimtelijk plan en een plan communicatie en participatie. Dit rapport is gebaseerd op de verbetering van communicatie en participatie.

Het onderzoek is met name opgezet door het verspreiden van een enquête en het afnemen van enkele interviews, waarin omwonenden van de Berkel hun mening konden geven over hoe zij denken over de huidige vorm van communicatie en participatie. Ook hebben wij verschillende situaties waar naar gevraagd werd becijferd. Uit deze enquêtes en interviews kwam duidelijk naar voren dat een groot deel van de inwoners van de gemeente Zutphen, en in het speciaal de omwonenden van de rivier de Berkel, vindt dat de communicatie op dit moment moeizaam verloopt. Er is sprake van miscommunicatie en bewoners hebben het gevoel niet gehoord te worden of weten zelfs niet waar ze terecht kunnen met hun vragen. Omdat de Gemeente Zutphen graag open staat voor verbetering van de communicatie naar haar inwoners, wordt in dit rapport een aanzet gegeven tot het daadwerkelijk verbeteren van de communicatie en is er een duidelijk beeld geschetst over de meningen van inwoners. Hiermee zal de gemeente waar mogelijk een verbeterd communicatiemodel kunnen opstarten. Aanbevelingen hiervoor zijn het op de hoogte houden van bewoners door middel van bijvoorbeeld een nieuwsbrief of website die wordt bijgehouden. Aanbevelingen die worden gedaan omdat hier grote vraag naar is, is ten eerste een periodieke nieuwsbrief. Ook wordt een periodieke bijeenkomst met bewoners aanbevolen, zodat de laatstgenoemde groep zich betrokken voelt en deze gelegenheden aan kunnen grijpen om te zeggen wat zij graag kwijt willen. Hier is grote behoefte aan. Voor inwoners zorgt het aansluiten bij BIDS (burgerinitiatief Berkel in de stad) voor een groter draagvlak en kan bijdragen in het zich gehoord voelen. Dit burgerinitiatief heeft een grote rol in dit project gespeeld door het geven van bruikbare tips en informatie voor het op gang komen van dit rapport. Ook de bestaande website ijsselcentrum actief bijhouden wordt aanbevolen. 

Ook is er een grote vraag naar meer participatie. Een mogelijkheid voor de omwonenden van de Berkel in de stad om hun ideeën op tafel te kunnen leggen zodat er meer leven in de Berkel geblazen kan worden. Hiervoor worden, op basis van de gestelde eisen uit het onderzoek, strategieën over geschreven waar de gemeente en BIDS samen kunnen zorgen voor meer participatie in de samenleving 

Mogelijk kan dit rapport ook tot inspiratie voor nieuwe ideeën leiden voor het burgerinitiatief BIDS. Zo kunnen omwonenden en de gemeente beiden profiteren van dit communicatieplan. 

Het volledige rapport van de studenten neemt 30 Mb in. Dat kan je opvragen via info@ijsselcentrum.nl. Het landschapsplan met leuke ideeën kan je hier downloaden.