Motie bewoners Kattenhavenbuurt

September 2019 was de kans groot dat de gemeenteraad zou worden gevraagd om de bestemmingsplanwijziging goed te keuren voor de bebouwing (5 stadswoningen met nokhoogte 13,5 meter) van de parkeerplaats aan de Kattenhavenstraat. 

De bewoners van de Kattenhavenstraat, IJsselkade, Berkelkade, Waterstraat en Kuiperstraat hebben toen in samenwerking met BIDS een motie geschreven voor de gemeenteraadsleden. Het was niet de bedoeling dat die motie zou worden ingediend tijdens een raadsvergadering. De bewoners wilden met deze motie vooral duidelijk maken dat het zonde is om de wijk vol te bouwen met woningen en dat er inmiddels veel betere bestemmingen zijn voor die plek. De motie werd van harte gesteund door de bewoners die langs de Berkel wonen: vanaf de Molengracht tot aan de IJsselkade

Motie bewoners Kattenhaven Collectief

Overwegende dat:

 • Dit najaar de gemeenteraad wordt gevraagd om de bestemmingsplanwijziging goed te keuren voor de bebouwing van de parkeerplaats aan de Kattenhavestraat. 
 • De inbreidingsplannen van de gemeente 40 jaar in de kast hebben gelegen. 
 • De uitgangspunten in de Visie Binnenstad over het inbreiden van open stukken met veel stenen, in hoogbouw, niet meer past bij de huidige opvattingen over klimaatbeheersing en opwarming binnen steden.
 • Het bevorderen van een prettig woon- en leefklimaat nu een belangrijk punt in de besluitvorming van de gemeente is.
 • De geplande hoogbouw (nokhoogte 13,5 meter) niet bijdraagt aan een prettig woon- en leefklimaat in de Tweerivierenbuurt, eerder zelfs aantast.
 • De bewoners bovendien (onnodig) worden bloot gesteld aan fijnstof/stikstof tijdens die hoogbouw.
 • Het de bewoners niet meer uit te leggen is dat de gemeente woningbouw doordrukt, ondanks het feit dat er alternatieven zijn die wel bijdragen tot een beter leefklimaat in de wijk.
 • De bewoners inmiddels burgerinitiatieven zoals BIDS zijn gestart met als doel een prettig (leef)klimaat in de wijk te creëren. 
 • De bewoners meer willen kunnen genieten van beide rivieren, meer groen en biodiversiteit nastreven in combinatie met minder stenen, andere energiebronnen en verantwoord gebruik van (regen)water.
 • Het uitzicht op de rivieren en zonlicht dus essentieel zijn voor een prettig leefklimaat.
 • De geplande hoogbouw de lichtinval in de appartementen van de Kattenhavenstraat dermate gaat beïnvloeden dat voor hun bewoners het leefklimaat ernstig geschaad wordt.
 • Parkeren in de wijk door bewoners cq. vergunninghoudersen door toename van het aantal bezoekers in het centrum, steeds meer onder druk staat. 
 • De bewoners een aanvraag willen doen voor een haalbaarheidsstudie in samenwerking met het Ministerie van I&W en Cleantech (Greendeal) naar een gasloze toekomst in onze buurt.
 • De bewoners ruimte in de wijk willen reserveren voor het opwekken van alternatieve energiebronnen die passen bij de wijk (Monumenten) 
 • De bewoners ruimte zoeken voor (eerstelijns) zorgverlening in de wijk voor 60plussers die langer thuis blijven wonen. 

Roepen de bewoners van het Kattenhavencollectief de gemeenteraad op:

 • De voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan af te wijzen.
 • Te bevorderen dat een eerlijke afweging van alternatieven gemaakt wordt in samenspraak met de bewoners en betrokken professionals.
 • Een haalbaarheidsstudie te steunen naar alternatieve bestemmingen waaronder energieopwekking (in het kader van gasloze wijken/buurten)
 • Een open en gemeenschappelijke afweging van alternatieven voor de invulling van de openbare ruimte in onze wijk te steunen.
 • Bestaande plannen voor de bouw van vijf hoge stadswoningen op deze plek niet te steunen.

Spreken de bewoners van het Kattenhavencollectief uit dat:

wij ons in deze een gemeente wensen die faciliteert in plaats van dirigeert. 

en gaan over tot de orde van de dag.